Terma dhe Kushte

Termat dhe kushtet për kohën e bisedës me parapagesë të shërbimeve astrologjike.
Detajet e kartës së kreditit që përdoruesi klikon  në www.astrologu.al për blerjen e shërbimeve nuk arkivohen dhe nuk përdoren për ndonjë qëllim tjetër.

Menyra e pagesës me kartë krediti dhe Paypal.
Pagesa bëhet direkt nga sistemet elektronike të institucioneve financiare (Paypal, bankat), të cilat  sigurojnë nëpërmjet sistemeve të tyre sigurinë e trasnaksioneve .
www.astrologu.al nuk është përgjegjës për kushtet e përdorimit të të dhënave personale të miratuara nga institucionet financiare me të cilat bashkëpunon për përfundimin e transaksioneve.
Përdoruesi duhet të shkruaj saktë emrin dhe adresën që dëshiron të marrë faturën e shitjes me pakicë ose faturën për blerjen e kohës së diskutimit , për çështjen e dokumenteve ligjore. Sqarohet se përdoruesi mban përgjegjësinë për plotësimin korrekt të të dhënave.
www.astrologu.al ka të drejtën të ndryshoj tarifat për shërbimet dhe / ose mallrat që u ofrohen përdoruesve , duke njoftuar çmimin në faqen e internetit. Pagesa e përdoruesve bëhet gjithmonë  me listën e çmimeve të postuar në faqen e internetit.
Përdoruesit, nëse zgjedhin metodën e pagesës specifike, kreditohen me kohën e bisedës përkatëse për të cilën kanë paguar çmimin korrespondues dhe mund të bisedojnë me Astrologët  duke telefonuar në Viber,WhatsApp si dhe ne e-mail  pasi janë regjistruar si anëtarë për përdorimin e shërbimit.  
Përdoruesi i shërbimit është dakord që nuk është e mundur koha e diskutimit në tenderin ligjor dhe heq dorë nga e drejta për të kërkuar ndonjë rimbursim të shumës së paguar. Në çdo rast ndalohet  rishitja e shërbimeve të www.astrologu.al 
www.astrologu.al në përputhje me ligjin aktual, mban një skedar dhe përpunon informacionin personal të përdoruesit. Përdoruesit kanë të drejtën në të dhënat e tyre personale për informimin e tyre, si dhe të kërkojnë fshirjen e informacionit të tyre, në përputhje me ligjin aktual.
Adresa e email-it që përdoruesi deklaron që të regjistrohet në www.astrologu.al është kontakti zyrtar me e-mail, për të cilin dërgohen të dhëna dhe informacione për shërbimet e astrologu.al

Të dhënat e shërbimëve  të www.astrologu.al janë të regjistruara nga përdoruesi ose janë gjeneruar automatikisht nga sistemet www.astrologu.al dhe janë komunikuar me përdoruesin, janë rreptësisht personale dhe www.astrologu.al nuk merr përgjegjësi për përdorimin e këtyre të dhënave nga një person i tretë, e autorizuar apo jo .
www.astrologu.al merr të gjitha masat e arsyeshëm për sigurinë e privatësisë e komunikimeve dhe për të mbrojtur të dhënat personale që përdoruesit kanë postuar gjatë regjistrimit në faqen e internetit në përputhje me ligjet përkatëse. www.astrologu.al nuk kontrollon ose pengon përmbajtje e komunikimeve që kryhen nëpërmjet shërbimeve të tij. Përmbajtja e komunikimit dhe përdorimi i informacionit është përgjegjësi e vetme e përdoruesve. www.astrologu.al nuk garanton sigurinë e të dhënave të transmetuara në rrjetet sociale, me që mbrojtja e tyre nuk arrihet me miratimin e masave të duhura të sigurisë të vendosura me ligj. www.astrologu.al mund zbatoj heqjen e fshehtë e komunikimeve tuaja nëse dhe për aq sa kërkohet të përmbushë detyrimin e tij sipas lëgjislacionit.
www.astrologu.al nuk mban asnjë përgjegjësi për çdo direkt ose indirekt , pozitive apo negative, materiale ose jo materiale që përdoruesi mund të pësoj nga përdorimi i shërbimeve të faqes të internetit.