Back
  /  Horoskopi majan

Horoskopi majan

Një sistem astrologjik me simbole të krijuara nga fiset Maja nepërmjet vëzhgimeve të tyre astronomike. Fiset e hershme Maja interpretonin dhe kuptonin konceprin e kohës më një mënyrë të veçantë që ishte krejtësisht e ndryshme nga çdo qytetërim tjetër.Astrologjia që ata

Fiset Maja përdornin tre kalendar të ndryshëm. Shiko për secilin prej tyre. Fiset Majat kishin një sistem kompleks për matjen e kohës,i cili nuk është më në funksion.U krijua dhe u zhvilluar me sa duket në periudhën qe fiset Maja ishin në