Back
  /  Astrologjia dhe tema diskutimi

Astrologjia dhe tema

Inteligjenca që ka çdo shenjë: 9 planetë ndikojnë tek ne, disa më shumë dhe të tjerë më pak, duke e formuar personalitetin tonë. Në 1983, psikologu amerikan Hoëard Gardener përshkroi nëntë llojet e inteligjencës njerëzore. Secila prej këtyre llojeve ekziston në çdo

Astrologjia.: Është shkenca matematikore që shqyrton nga njëra anë marrëdhëniet midis trupave qiellorë dhe nga ana tjetër qeniet pajetëose të gjalla.Me para,ka qene e bashkuar me Astronomin dhe Mitologjin,por më vonë u nda dhe qendroi si shkencë më vete.Duke mbajtur